Suoraan sisältöön
Jyväskylän seudun jätehuolto » Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Pitääkö jätehuoltoon liittyä?

Jätelain mukaan kaikkien asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävissä olevien kiinteistöjen tulee olla liittyneenä jätehuoltoon. Jätehuoltoon liitytään hankkimalla kiinteistölle oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen jäteastia, jota tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Laukaassa jätehuoltoon voi liittyä myös aluekeräyspisteen käyttäjänä. Jos kiinteistöä ei voi käyttää ja käytön esteelle on perusteltu syy (esim. terveydelliset syyt), voidaan jäteastian tyhjennykset keskeyttää määräajaksi. Jos kiinteistö on käyttökelvoton ja se osoitetaan jätehuoltoviranomaiselle esim. valokuvin tai rakennusvalvonnan lausunnolla, voidaan kiinteistö vapauttaa jätehuollosta.

Käyn vain kesämökilläni saunomassa ja paistamassa makkaraa. Onko minun pakko liittyä jätehuoltoon?

Kaikilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan asunnoilla, on velvollisuus liittyä jätehuoltoon. Jos rakennus on rakennusvalvonnan tietojen perusteella vapaa-ajan asunto, on sen liityttävä jätehuoltoon joko omalla kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähinaapurin kanssa yhteisellä jäteastialla. Laukaassa jätehuoltoon voi liittyä myös aluekeräyspisteen käyttäjänä. Jos kyseessä on pelkkä saunarakennus, jota ei voi käyttää asumiseen (ei oleskelutiloja ja yöpymismahdollisuutta), ei liittymisvelvoitetta ole.

Miten voin alentaa jätemaksuja?

Kiinteistön jätemaksuihin voi vaikuttaa mitoittamalla jäteastin koko ja jätehuoltomääräysten mukainen tyhjennysrytmi kiinteistölle sopivaksi.

Jätemaksun kohtuullistaminen voi olla mahdollista tilanteessa, jossa kiinteistö on kokonaan käyttämättä. Jätemaksua voidaan tällöin harkinnanvaraisesti kohtuullistaa. Hakemuksessa on perustellusti osoitettava, miksi kiinteistö on käyttämättä.

Jätemaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, mikäli kiinteistöllä oleva asuinrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, esimerkiksi rakennusvalvonnan lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta.

Mistä kiinteistön jätemaksu koostuu?

Kiinteistön jätemaksut koostuvat jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspistemaksusta. Kiinteistön jätemaksuilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen, neuvonta ja tiedotus, jätehuollon kehittäminen sekä jätehuollon viranomaistoiminta.

Ajankohtaista

Päätös Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

Jyväskylän seudun jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.5.2017 siirtää kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen Laukaassa kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi 1.10.2019 alkaen. Päätös ei koske sako- ja umpikaivolietteitä.

Jätelautakunnan päätös valitusosoituksineen sekä päätökseen liittyvä aineisto pidetään yleisesti nähtävillä 22.5.–21.6.2017 saakka Laukaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset sekä kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla kirjallisesti 21.6.2017 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää asiasta Kuulutukset-sivulta.

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2017 Sivun alkuun