Suoraan sisältöön
Jyväskylän seudun jätehuolto » Jätehuollon lomakkeet

Jätehuollon lomakkeet

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Pienkiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää tietyin ehdoin kahdeksaan (8) viikkoon, kun syntyvän kuivajätteen määrä on vähäinen ja hyötyjätteet lajitellaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa ja jätteiden on mahduttava hyvin jäteastiaan tyhjennysten välisen ajan.

Pidennetyn tyhjennysvälin voi saada:

asemakaava-alueilla kiinteistö, jolla
- jäteastia on korkeintaan 240 l
- asuu korkeintaan 2 henkilöä

asemakaavan ulkopuolisilla alueilla kiinteistö, jolla
- jäteastia on korkeintaan 660 l
- asuu korkeintaan 5 henkilöä

Lomake: Hakemus sekajätteen pidennetystä tyhjennysvälistä (kohdasta Jäteluvat)

Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen

Jätehuoltomääräysten (24 §) mukaan vakituisesti asutun kiinteistön jäteastian tyhjennyksiin voi hakea tilapäistä keskeytystä määräajaksi, kun kiinteistö on kokonaan käyttämätön (esim. terveydelliset syyt, kiinteistön laaja peruskorjaus tai ulkomailla asuminen määräajan). Kun tilapäinen keskeytys kestää korkeitaan kuusi kuukautta, asiasta sovitaan Mustankorkea Oy:n kanssa. Laukaassa ja Toivakassa tilapäisestä keskeytyksestä sovitaan suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tätä pidemmät määräaikaiset keskeytykset haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta ja hakemukseen on liitettävä todisteelliset selvitykset kiinteistön käytön esteistä.

Lomake: Jäteastian tyhjennysten keskeyttämishakemus (kohdasta Jäteluvat)

Jätemaksun muutos

Jätemaksun kohtuullistaminen voi olla mahdollista tilanteessa, jossa kiinteistö on kokonaan käyttämättä. Jätemaksua voidaan tällöin kohtuullistaa harkinnanvaraisesti. Hakemuksessa on perustellusti osoitettava, miksi kiinteistö on käyttämättä.

Vapaa-ajan asunnon luonteeseen kuuluu, että niitä käytetään vain osan aikaa vuodesta. Tämä on otettu huomioon jätetaksassa – vapaa-ajan asunnon jätemaksu on pienempi kuin vakituisen asunnon jätemaksu. Mikäli vapaa-ajan asunto on käytettävissä loma-asumiseen, siitä on maksettava jätemaksu, vaikka käyttö olisi vähäistä. Jätemaksu on kiinteistökohtainen, minkä vuoksi vapaa-ajanasunnolla syntyvän jätteen kuljettaminen vakituisen asunnon jäteastiaan ei ole peruste vapaa-ajanasunnon jätemaksun alentamiseen.

Jätemaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, mikäli kiinteistöllä oleva asuinrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen tai ympäristöterveydenhuoltoviranomaisen lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta.

Jätemaksuun voi hakea muutosta Jyväskylän seudun jätelautakunnalta kirjallisesti joko etukäteen tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muistutus pitää tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta.

Lomake: Jätemaksun muutoshakemus (kohdasta Jäteluvat)

Käyttökelvoton kiinteistö

Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvat kaikki kiinteistöt, niin vakituiset kuin vapaa-ajan asunnotkin. Mikäli rakennus on kuitenkin asuinkelvoton, ettei sitä voida käyttää minkäänlaiseen asumiseen tai oleskeluun, voidaan jätehuoltovelvoitteet poistaa kiinteistöltä.

Käyttökelvottomuudesta on tehtävä kirjallinen hakemus. Hakemukseen on liitettävä tai jätelautakunnalle toimitettava hakemuksen jättämisen jälkeen todisteellinen selvitys kiinteistön kunnosta. Tämä selvitys voi olla esimerkiksi 1) valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta, 2) kunnan rakennusvalvonnan lausunto käyttökelvottomuudesta, 3) terveystarkastajan suositus siitä, ettei kiinteistöä käytetä asumiseen, tai 4) muu riippumattoman asiantuntijan antama selvitys kiinteistön kunnosta.

Huonokuntoisen rakennuksen jätehuoltovelvoite voidaan poistaa, mikäli rakennus todetaan käyttökelvottomaksi.

Lomake: Ilmoitus kiinteistön käyttökelvottomuudesta (kohdasta Jäteluvat)


Lisäksi Laukaassa ja Toivakassa ovat käytössä seuraavat lomakkeet:

Laukaan aluekeräyspistemaksun kohtuullistaminen

Vakituisesti asutun kiinteistön aluekeräyspistemaksua voidaan harkita kohtuullistettavaksi , jos kiinteistö on poissa asumiskäytöstä yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta esimerkiksi muuton tai muun syyn vuoksi.

Kohtuullistamista haetaan kirjallisesti lomakkeella jätehuoltoviranomaiselta
- ennen jätelaskun saapumista tai
- jätelaskun saapumisen jälkeen jätemaksumuistutuksella 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta

Jätemaksu on maksettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua muistutuksen johdosta kohtuullistetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä.

Lomake: Aluekeräyspisteen jätemaksun muutoshakemus

Kompostointi-ilmoitus

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori voi olla myös useamman naapurikiinteistön (2–5 kiinteistön) tai huoneiston yhteinen. Kompostorin tulee olla riittävän tilava kutakin kompostoria käyttävää taloutta kohti. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

Ympärivuotinen kompostointi on sallittu ainoastaan lämpöeristetyssä kompostorissa. Kiinteistöllä voidaan kompostoida vain kesäaikana eristämättömässä kompostorissa, jolloin talviaikana (viikot 44–17) kiinteistön tulee kuulua biojätteen erilliskeräyksen piiriin. Kompostoinnin aloittamisesta tai lopettamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Jyväskylän seudun jätelautakunnalle asianmukaisen biojätteen käsittelyn varmistamiseksi.

Lomake: Kompostointi-ilmoitus

Yhteisastiahakemus

Lähietäisyydellä sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen jäteastian eli kimpan. Lähietäisyydellä tarkoitetaan asemakaava-alueella samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä, asemakaava-alueen ulkopuolisella alueella naapureita taikka tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä.

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen, biojätteen ja hyötyjätteiden keräämiseen. Vakituinen ja vapaa-ajan asunto voivat perustaa kimpan vain alla olevien ehtojen mukaan. Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asuinkiinteistölle.

Taajama-alueet
1. Pienkiinteistöjen (omakoti- ja paritalot) yhteiskeräyksessä voi olla korkeintaan neljä kiinteistöä.
2. Kiinteistöjen on sijaittava saman kadun varrella tai lähietäisyydellä toisistaan.
3. Keräysvälineenä saadaan käyttää ainoastaan jätehuoltomääräysten mukaisia jätteenkeräysvälineitä.
4. Pienkiinteistöjen yhteiskeräyksessä on yksi vastuuhenkilö, joka vastaa yhteisastiaan kuuluvien kiinteistöjen laskutustietojen ja jakoprosenttien sekä astian/astioiden sijaintipaikan ilmoittamisesta Jyväskylän seudun jätelautakunnalle.

Haja-asutusalueet
1. Haja-asutusalueilla yhteiskeräyksessä voi olla korkeintaan kymmenen vakituisessa asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Näiden lisäksi samaan yhteiskeräyspisteeseen voi liittyä enintään kymmenen vapaa-ajan kiinteistöä.
2. Jätteenkeräysvälineiden on sijaittava kaikille yhteisen kulkureitin varrella.
3. Jätteenkeräysvälineiden sijoittamiseen on oltava maanomistajan lupa.
4. Yhteiskeräyksessä on yksi vastuuhenkilö, joka vastaa yhteisastiaan kuuluvien kiinteistöjen laskutustietojen ja jakoprosenttien sekä astian/astioiden sijaintipaikan ilmoittamisesta Jyväskylän seudun jätelautakunnalle. Vapaa-ajanasuntojen osalta laskutusosoite on vakituisen asuinpaikan osoite.

Lomake: Yhteisastiahakemus

Ajankohtaista

TSV-jätetaksa hyväksytty

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa eli TSV-jätetaksa hyväksyttiin 24.1.2019. TSV-jätetaksa on nähtävillä jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset.

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2019 Sivun alkuun