Suoraan sisältöön

Lietehuolto

Lietetyhjennykset

Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa kiinteistön haltija tilaa ja huolehtii itse sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamoiden lietetilojen tyhjennyksen valitsemansa yrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Lista kuljetusyrityksistä löytyy tästä.

Alueellisten jätehuoltomääräysten mukaan saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöiden täyttymistä tulee seurata ja säiliö on tyhjennettävä tarvittaessa. Pelkästään harmaavesilietteitä sisältävät säiliöt tulee tyhjentää vähintään kolmen vuoden välein. Edellä luetellut vaatimukset koskevat myös kesämökkejä.

Omatoimisesta lietteen käsittelystä on tehtävä ilmoitus

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle Myös muutaman lähikiinteistön omatoiminen pienimuotoinen yhteiskäsittely on tietyin edellytyksin mahdollista. Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että liete käsitellään kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Poikkeustapauksissa myös joidenkin pienpuhdistamojen liete ja vähäiset määrät harmaita jätevesilietteitä on mahdollista kompostoida kiinteistöllä.

Omatoimisesta lietteenkäsittelystä on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle (LINKKI TULOSSA). Lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella Jyväskylän seudun jätelautakunta ylläpitää jätelain (646/2011) 143 §:n mukaista jätehuollon kuljetusrekisteriä.

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje

Ajankohtaista

TSV-jätetaksa hyväksytty

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa eli TSV-jätetaksa hyväksyttiin 24.1.2019. TSV-jätetaksa on nähtävillä jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset.

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2019 Sivun alkuun