Suoraan sisältöön

Kuulutukset

KUULUTUS

Päätös Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmästä

Jyväskylän seudun jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.5.2018 (13 §) siirtää kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen Toivakassa kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi 1.10.2020 alkaen. Päätös ei koske sako- ja umpikaivolietteitä.

Jätelautakunnan päätös valitusosoituksineen on luettavissa Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat sekä Toivakan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla osoitteessa www.toivakka.fi. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti 21.6.2018 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna).

Pöytäkirja: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=3010

Lisätietoja: jätehuoltosuunnittelija Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793 tai jatelautakunta@jkl.fi / www.jyvaskylanseutu.fi/jate


KUULUTUS

Jätehuollon palvelutaso luonnosvaiheessa

Jyväskylän seudun jätelautakunta on käsitellyt kokouksessaan 17.5.2018 luonnosta jätehuollon palvelutasosta, jossa määritetään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalveluiden taso ja tavoitteet. Palvelutason tavoitteena on turvata kuntalaisille jätehuoltopalvelut yhdenvertaisesti koko jätelautakunnan toimialueella Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Jätehuoltopalvelut toteuttaa alueella kuntien jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

Jätehuollon palvelutasossa on kuvattu jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Palvelutasossa on huomioitu myös jätelautakunnan toteuttamat jätehuollon viranomaispalvelut sekä asumisen sako- ja umpikaivolietehuolto. Jätehuollon palvelutasoa on valmisteltu jätehuoltoviranomaisen, Mustankorkean ja alueen kuntien kanssa yhteistyössä. Palvelutason määrittelyssä on otettu huomioon jätelainsäädännön ja alueen kuntien asettamat tavoitteet.

Jätehuollon palveluihin suunnittelut keskeisimmät muutokset

Sekajätettä tultaisiin jatkossa keräämään vain kiinteistökohtaisesti. Luonnoksessa esitetään Laukaan sekajätteen aluekeräysastioiden poistamista ja kiinteistöjä kannustetaan yhteisten jäteastioiden käyttöön. Jätehuoltoviranomaisen tekemän tarkastelun perusteella Laukaassa on saatavilla jätteenkuljetuspalveluita koko kunnan alueella. Palveluverkoston muutoksista edellytetään laadittavan viestintäsuunnitelma.

Asiakaspalautteissa vahvasti toivottua muovipakkausten keräystä suunnitellaan laajennettavan vähintään yhteen hyötykeräyspisteeseen jokaisessa kunnassa vuoden 2019 aikana. Lisäksi Jyväskylässä aloitetaan muovipakkausten keräyskokeilu vapaaehtoisesti mukaan haluaville suurille kiinteistöille. Hyötykeräysverkosto pyritään pitämään kattavana luontaisten kulkureittien varrella sekä tiheään asutuilla omakotitaloalueilla. Kartonkipakkausten keräystä on myös tavoite laajentaa.

Vaikutusmahdollisuudet

Luonnos jätehuollon palvelutasosta on yleisesti nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskylanseutu.fi/jate.

Kuntalaisilla ja muilla, joihin palvelutasolla voi olla vaikutusta, on mahdollisuus esittää asiassa mielipiteitä kirjallisesti 21.6.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä. Palvelutasoon voi vaikuttaa myös vastaamalla jätelautakunnan verkkosivuilla olevaan kyselyyn.

Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltosuunnittelija Johanna Ahonen, p. 014 266 8793 tai jatelautakunta@jkl.fi.

Jätehuollon palvelutaso 2018 - 2022 LUONNOS


Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Toivakan kunnassa

Toivakan kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisena toimivan Jyväskylän seudun jätelautakunnan on tarkasteltava, täyttääkö nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain edellytyksiä, ja tehtävä asiasta päätös. Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu koskee kaikkea kunnan vastuulle kuuluvaa kiinteää yhdyskuntajätettä sekä pakkausjätteiden täydentävää kiinteistökohtaista keräystä. Saostus- ja umpisäiliölietteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle niiden erityispiirteiden vuoksi.

Jätehuoltoviranomainen on tehnyt päätöksen tueksi selvityksen nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuudesta ja arvioinut täyttääkö se jätelain asettamia ehtoja. Tarkastelumateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä 20.3.–19.4.2018 kunnan virallisella ilmoitustaululla, kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ sekä internetissä Jyväskylän seudun jätelautakunnan sivuilla jyvaskylanseutu.fi/jate ja Toivakan kunnan sivuilla toivakka.fi.

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet on jätettävä kirjallisesti 19.4.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä. Mielipiteet tulee otsikoida "Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmä".

Lisätietoja antaa jätehuoltosuunnittelija Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793 / jatelautakunta@jkl.fi


Jyväskylän seudun jätelautakunta

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Toivakan kunnassa

Kunnalliset jätehuoltomääräykset hyväksyttiin, D/259/14.06.02/2017

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.3.2018 (6 §) kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräykset tulevat voimaan 1.5.2018.

Nähtävilläolo

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistio ovat yleisesti nähtävillä 20.3.–19.4.2018 Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa http://jyvaskylanseutu.fi/jate/maaraykset. Jätelautakunnan internetsivuilla jätehuoltomääräykset ovat saatavilla nähtävilläoloajan jälkeenkin.

Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 19.4.2018 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoja: Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153 ja Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793

www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/lautakunnat/jate

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Toivakan jätetaksa vuodelle 2018 hyväksyttiin, D/2543/02.05.00.02/2017

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi 14.3.2018 (7 §) Toivakan kunnan jätetaksan, joka astuu voimaan 1.4.2018. Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan yhdyskuntajätehuollon maksut, jotka säilyvät ennallaan.

Nähtävilläolo

Toivakan kunnan jätetaksa on yleisesti nähtävillä 20.3.–19.4.2018 Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa http://jyvaskylanseutu.fi/jate/taksa. Jätelautakunnan internetsivuilla jätetaksa on saatavilla nähtävilläoloajan jälkeenkin.

Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 19.4.2018 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoja: Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153 ja Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793

www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/lautakunnat/jate

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Ajankohtaista

Uusi jätetaksa voimassa myös Toivakassa 1.4. alkaen

Vuoden 2018 alussa tulivat voimaan Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen jätetaksat sekä Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen uusi hinnasto. Toivakan kunnan jätetaksa astuu voimaan 1.4.2018.

Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan yhdyskuntajätehuollon maksut.

Lisätietoja: Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153 ja Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793

Copyright © Jyväskylän seudun jätehuolto 2018 Sivun alkuun